top of page

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az alábbi tájékoztató azt a célt szolgálja, hogy az Ön által megadott személyes adatai kezelésével és védelmével kapcsolatos minden fontos információt megismerhessen.

Az adatkezelés célja és hatóköre

Az Ön által megadott személyes adatokat az adatkezelő kizárólag az MMM közéleti, politikai, kulturális tevékenységével kapcsolatos hírek, információk, kérdések Önhöz való eljuttatására fogja felhasználni. Az Ön által megadott személyes adatokat adatkezelő harmadik félnek csak az Ön előzetes írásbeli hozzájárulása után adhatja tovább. Az Ön adatait automatikus döntéshozatal során nem használjuk fel.

Mit és miért kezelünk?

Az online és/vagy offline, közterületi aláírásgyűjtés során Öntől gyűjtött adat az Ön neve, a lakcímkártyáján is szereplő lakcíme és az Ön saját kezű aláírása, valamint nem kötelező jelleggel az Ön e-mailcíme és telefonszáma, továbbá beleegyezése esetén az adatkezelő Facebook Messenger csatornáján adott válaszai, valamint a Messenger-feliratkozása által automatikusan generált Facebook azonosító, amelyen keresztül üzenet küldhető az Ön részére mindaddig, ameddig le nem iratkozik a csatornáról. Leiratkozás után nem érhető már el számunkra. Az adatkezelés folyamata a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európaiparlamenti és tanácsi rendelet azaz a GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján történik az ön hozzájárulásával.

Ki fér hozzá az Ön adataihoz?

A rögzített adatok tekintetében az adatkezelő a Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM), amelyek bírósági nyilvántartási száma: 01-02-0017022, székhelye: 1137 Budapest, Szent István körút 16., elnöke: dr. Márki-Zay Péter. Az MMM adatkezelési ügyekben illetékes megbízottja: Vékás Sándor, címe: [email protected].

Az ajánlóívek megőrzéséért mind az azt gyűjtő aktivista, mind az adatkezelő képviselői munkáját segítő, az adatkezelésben közreműködő munkatársak személyes felelősséggel tartoznak adatkezelő felé és titoktartási kötelezettséget vállaltak a gyűjtés során megismert minden adatra vonatkozóan.

Ha Ön az e-mailcíme, telefonszáma vagy mindkettő kezeléséhez hozzájárulást adott, úgy az adatkezelő ezen adatokat az Ön nevével és a lakcíme szerinti település megnevezésével együtt az adatkezelő mindaddig kezeli, amíg Ön a hozzájárulását vissza nem vonja. A hozzájárulás visszavonásának lehetőségéről minden Önhöz címzett megkeresésben tájékoztatni fogjuk Önt. Ezen digitális adatkezeléshez az adatkezelő adatfeldolgozókat vesz igénybe.

Hogyan rendelkezhet az adatairól?

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását részben vagy egészben is bármikor visszavonhatja, illetve az adatkezelés ellen a hozzájárulás már megtörtént visszavonása miatt vagy más okból– így annak jogellenességére vagy a cél megszűnésére hivatkozva – tiltakozzon. A hozzájárulás visszavonása, illetve megalapozott tiltakozás esetén az érintett adatokat töröljük. Ön emellett az adatkezelés korlátozását – például a kapcsolattartási adatok meghatározott célú tájékoztató üzenetek megküldésére vonatkozó felhasználásának mellőzését – is kérheti.

A megadott kapcsolattartási adatokat kérésére az adatkezelés során bármikor helyesbítjük, azonban a – nyilatkozat érvényességének megőrzése érdekében – az aláírásgyűjtő íven rögzített személyes adatokat mi magunk helyesbíteni nem tudjuk. Így abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy téves adatot rögzítettünk, azt javasoljuk, hogy írjon alá újabb ívet: a helyes adatokkal megismételt aláírás biztosíthatja, hogy támogatása sem az Ön számára, sem a mi számunkra ne vesszen el egy esetleges téves adatrögzítés miatt.

Hogyan érvényesítheti az adatkezeléssel összefüggő jogait?

Ön hozzáférhet az általunk Önről kezelt személyes adatokhoz, illetve tájékoztatást kérhet tőlünk arról, hogy a személyes adatait milyen célból és jogalapon, meddig és milyen eljárásban kezeljük, ezt és rendelkezési jogainak gyakorlását azonban – az adatkezelés jellegére tekintettel, éppen adatainak védelme érdekében – csak előzetes személyazonosítást követően tudjuk biztosítani.

Ön emellett az GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27. Levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16.) vagy az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1135 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c, www.naih.hu) fordulhat.

bottom of page